Med besiktning avses en teknisk genomgång och granskning från miljösynpunkt av en anläggning som bedriver eller ska bedriva tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Den periodiska besiktningen eller förstagångsbesiktningen ska ge underlag för tillsynsmyndighetens bedömning av om anläggningen drivs och underhålls optimalt från miljöskyddssynpunkt, i enlighet med gällande tillstånd och villkor samt enligt gällande lagstiftning, exempelvis förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Vi upprättar ett förslag på besiktningens omfattning som sedan fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten om den inte regleras i kontrollprogram. Besiktningen utförs mot Kontrollprogrammet och förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll samt föreskrifter och allmänna råd om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Vid besiktningen deltar normalt förutom besiktningsmannen representant från tillsynsmyndigheten och kommunen. Besiktningen omfattar cirka 20 områden och eventuella fördjupningar och teman.

Vi upprättar en besiktningsrapport som överlämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader efter besiktningen.

I besiktningsrapporten ska samtliga besiktningsmoment som utförts beskrivas och en bedömning av resultaten av varje moment redovisas.

Med besiktningsrapporten ska verksamhetsutövaren lämna sina förslag till åtgärder av eventuella påpekanden samt ange när åtgärderna kan vara genomförda.